1- دین تعریف نموده و دین عام و خاص و اخص را هم تعریف کرده و بنویسید کدام یک از تعریف های زیر بهتر است؟

جواب : دین دارای سه تعریف است که عبارت است از:

بخش اول- دین عام: که منظور از دین عام به معنای راه و روش خواهد بود که این تعریف از نظر اسلام قابل قبول نخواهد بود زیرا که اگر دین به معنای راه و روش باشد بنابراین (ماتریالیزم) و (نهیلیسم) و (لیبرالیزم) و فرعون نیز باید دین دار بوده باشند.

بخش دوم- دین خاص: یعنی آیینی که از یک قداست خاص خداباوری می باشد و این تعریف اگرچه نسبت به تعریف اول بهتر است زیرا که از خداباوری برخوردار می باشد ولی نسبت به تعریف سوم بهتر نخواهد بود زیرا این آیین الهی تحریف شده اند.

بخش سوم- دین اخص: یعنی مجموعه آیین و مقرراتی که در مکه بر پیامبر نازل شد ودر مدینه توسعه یافت و گسترش یافت که آخرین دین و کامل ترین آیین است که بعد از آن دینی نخواهد آمد و پیامبری نیز بر انگیخته نخواهد شد از این جهت تعریف سوم بهتر از تعریف اول و دوم خواهد بود.

2- رهیافت های چهارگانه دین را به اختصار شرح دهید؟

جواب : رهیافت های شناخت دین عبارت است از:

بخش اول- عقل: از طریق عقل به حقیقت دین دسترسی پیدا می کنیم که معنای فلاسفه استدلالی مانند ابن سینا بر این اساس استوار می باشد.

بخش دوم- عرفان: یعنی بعضی دیگر مانند عرفاء عقیده دارند که باید دین را از طریق سیر و سلوک و کشف و شهود بدست آورد.

 

دریافت اندیشه اسلامی